Köpvillkor & information gällande köp av Webbplats av 64grader

Inskrivet företag köper tjänsten/produkten produktion av webbplats. Budgeten är satt till 9 000:- ex moms. Priset ligger till grund till att vi lägger ca 20 arbetstimmar på hemsidan för framtagning av design och installation. Av dessa finns även ca 3 timmar till för eventuella justeringar. Domän & webhotell ingår inte i priset. 

Hemsidan ska representera inskrivet företag. Inspiration hämtas från länk kund mailat: https://gluck.mikado-themes.com/ 

Hemsidan byggs i temat Avada. Hemsidan består av 1 landningssida & upp till 7 undersidor.

Kund förser 64grader med textmaterial. Bildmaterial hämtas i första hand från olika gratisbildbanker. Behövs någon speciell bild köps denna lös i samförstånd med köparen.

Fakturan ställs ut vid inskrivningstillfället. Hälften betalas omgående och resterande när sidan är installerad.

Allmänna Villkor §1 Allmänt: 64grader.se ägs och drivs av bolaget 64grader it & marknadsföring Dessa villkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från www.64grader.se till slutkund. Köp- och säljvillkoren tillsammans med din beställning, den bekräftade ordern/beställningen ligger till grund för köpeavtalet. Utöver detta avtal tillämpar vi Sveriges Kommunikationsbyråers branschöverenskommelser. Om du önskar mer information om vad detta innebär så finns det att läsa mer på http://www.komm.se
 
§2 Definition av parter och termer Säljare är: 64grader it & marknadsföring , Kvartsvägen 29 91133 Vännäs och blir vidare nämnt som 64grader. Köpare är: det företag eller den person som uppges som köpare i beställningen, och blir vidare kallad för kund, du, dig, din eller ditt. Hemsidan/webplats innefattar: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrationer och allt annat material framtaget av 64grader.se
 
§3 Beställning- och avtalsprocess samt sekretess 3.1 Din beställning/order är bindande då den registreras på vår server (databas). Vi är samtidigt bundna av din beställning, så länge den inte avviker från ramen från de som vi erbjuder på hemsidan, i vår marknadsföring eller på annat sätt. Då vi mottar din beställning, bekräftar vi din order genom att skicka ett bekräftelsemail till dig. 3.2 I samband med att kunden lägger sin beställing förbinder sig kunden till en sekretessförbindelse med 64grader.se (för att skydda dennes manér/idéer) om att de webbplatsexempel som 64grader.se tar fram och presenterar/visar upp  i samband med uppbyggnad inte får kopieras/använda samma stil eller användas för andra liknande idéer.
 
§4 Upplysningar på vår hemsida 4.1 Vi eftersträvar att ge våra kunder så korrekt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan leda till att vi inte lyckas leverera enligt de som skrivits på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt. Vidare så förbehåller vi oss rätten till att kansellera din beställning eller delat av den, då vi inte har möjlighet att leverera. I dessa situationer så kommer du att få besked om detta från oss och eventuellt de alternativ vi kan erbjuda istället. Du kommer då att ha möjlighet att acceptera det nya erbjudandet från oss eller kansellera din beställning/order. 4.2 
 
§5 Betalning På våra tjänster där vi inte kräver förhandsbetalning så vill faktura normalt utställas inom 14 dagar från beställningen eller då tjänsten är färdigställd, vilket som än inträffar först. Om du inte hör av dig eller svarar med eventuell feedback till oss inom 7 arbetsdagar så anses din beställning/order som slutförd och fakturan ställs ut. Löptiden är alltid 20 dagar. Slutbetalningen kan du genomföra via betalning till vårt bankkonto via bankgiro. Vid utebliven betalning kommer kravet att skickas till inkasso utan förvarning. Vilket även medför extra kostnader. På alla angivna priser tillkommer moms.
 
§6 Returrätt/ Ångerrätt Privatpersoner: 64grader.se följer de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel. Vår ångerrätt går under “varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål”. Företag, offentliga instanser och näringsidkare: Inga returer med pengarna tillbaka garanti gäller utan att detta avtalats skriftligt på förhand. Inga undantag till detta.
 
§7 Reklamation Innan fel rapporteras till oss, bör kunden undersöka om felet kan orsakas av anledningar utanför vår kontroll. I de fall där kunden kan påvisa att tjensten/produkten inte fungerar enligt de föreskrifter vi angivit så ska detta rapporteras till oss inom rimlig tid efter att detta fel har eller bör ha upptäckts. Det ställs inga formella krav på utformningen av reklamationen men den bör vara skriftlig av bevisgrundande skäl. Det ska framgå i meddelandet (reklamationen) vilka slags åtgärder kunden önskar att vi ska åtgärda. 64grader.se använder sin expertis när det gäller utformning och design och kan ha samtal med kunden om eventuella ändringar.
 
§8 Kundens ansvar/Garanti Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska känna sig nöjda med våra tjänster. Kunden och 64grader.se skall samarbeta för att komma fram til ett slutresultat som du som kund ska blir nöjd med. Undantag: Om kunden inte svarar på epost, kommer med feedback eller återkopplar i löpet av 14 arbetsdagar, så anses uppdraget som slutfört. Vid ingående av avtalet får kunden ett fast antal förslag som är specificerade i respektive paket som är angett på hemsidan www.64grader.se Framtagning av fler förslag (på kundens begäran) än de som ingår i det paket som kunden beställt, faktureras separat enligt gällande timpris. Förändringar av specifikationer efter av oss mottagen beställning vill betraktas som en ny beställning, som du kan acceptera eller tacka nej till. Ursprunglig beställning är dock fortfarande gällande enligt avtal. Undantag till detta kan förekomma. Ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras till gällande timpris.
 
§9 Upphovsrätt / Nyttjande / Ändringar / Vidareöverlåtelse 9.1 Upphovsrätten till webbplats/design inklusive skisser/förslag bibehålls av 64grader.se fram till att full betalning erhållits, inklusive eventuella merkostnder så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader. 9.2 Efter att 64grader.se erhållit full betalning enligt pragraf 9.1 får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av hemsidan. 9.3 Kunden har inte rätt att beskära, lägga text över eller påannat sätt förändra materialet utan ett skriftligt godkännande från 64grader.se som behåller rätten till originalen fram till att full betalning erhållits enligt paragraf 9.1 och 9.2. 9.4 64grader.se behåller all upphovsrätt, nyttjanderätt samt exklusivitet till hemsidan under framtagningsprocessen med undantag till den slutliga designen. Det samma gäller förlag på annat material så som visitkort och brevpapper. Undantag till detta kan förekomma efter specifikt avtal. 9.5 Generellt får kunden inte vidareöverlåta förvärvade rättigheter till tredjepart. Om kunden vill avtala om att kunna överlåta sina rättigheter vidare till en tredjepart eller någon annan så ska dessa villkor även gälla den övertagande tredjeparten i fråga.
 
§10 Konfliktlösning Tvister mellan kund och 64grader.se ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom fjortondagar – 14 – dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, så ska tvisten lösas i domstol. Parterna ska mötas i Umeås tingsrätt.